آیا (الله) جسم است یا روح؟؟

درکتاب قرآن۵۴ آیه وجود دارد که می گوید: (الله هم میشنود و هم میبیند)! در آیه ۴۶ سوره طه، الله میگوید (هیچ نترسید که من با شما هستم و شما را یاری میکنم و همه گفتار و رفتار شما را با او (منظور فرعون) میشنوم و میبینم)! آیه ۷۵ سوره ص میگوید: (الله به شیطان گفت، ابلیس ترا چه مانع شد به موجودی که من به دو آفریدم سجده کنی؟ آیه ۶ سوره مائده نیز از دو دست الله سخن میگوید آیه ۱۰ سوره فتح میگوید :(دست الله بالای دست شماست). آیه ۲۷ سوره رحمان میگوید: (چهره الله دارای جلال و اکرام است. آیه ۱۶۴ سوره نساء و آیه ۲۵۳ سوره بقره و آیه ۱۴۳ سوره اعراف دلالت بر سخنان الله می کنند و به الله می گویند، به سخن گفتن پرداخت. آیه ۷۷ سوره آل عمران میگوید (الله در روز قیامت کافران را از شنیدن سخنان خود محروم می کند. بخشی از آیه ۲۵۵ سوره بقره میگوید ( نه ‘الله’ را چرت فرا می گیرد و نه که خواب بر او چیره میشود) آیه ۳ سوره یونس، آیه ۲ رعد، آیه ۵ طه، آیه ۵۹ فرقان. آیه ۴ سجده و آیه ۴ حدید همه میگویند (الله بر عرش نشست)!!

آنچه از سخنان بالا بر میآید آنست که خداوند دارای وجود و حواسی است مانند بدن و حواسّ انسان. آنجا که الله میشنود و میبیند بدون نگرانی با گوش میشنود و با چشم میبیند، از اینرو دارای گوش و چشم است. در جایی که الله از دو دست خود سخن میگوید، به یقین مانند انسان و حیوان دست دارد. آنجا که الله میگوید من با شما هستم، بدون شک دارای بدن است و آنجا که به چهره الله اشاره شده و یا حاکی از نشستن الله روی عرش است. همه دلیل بر آن الله دارای تمام مشخصات بدن و حواسّ انسان است.
در حالی که محمد سخت کوشش می کند، الله را به پیروانشگری می کند که دارای قدرت بالای پندار انسان باشد. تا بدینوسیله بر شان و ابهت خود به عنوان پیامبر بیفزاید، چون خود انسانی بود که فرهنگ و دانایی اش از تازی های آغاز سده هفتم میلادی فراتر نمیرفت، نه تنها صفات و خصوصیات بشر را در سازمان روانی، اخلاقی و حتی جسمی الله کارسازی کرد، بلکه در زمان هایی که در حالت خشم و کینه و غضب به آیه سازی میپرداخت، شان و مقام و ارزش اخلاقی الله را در بد یک موجود فرونهاد، بی فرهنگ، پلشت و بدخواه پایین آورده است. برای اثبات این امر به ذکر آیه های زیر می پردازیم آیه های ۴۸ تا۵۰ سوره مدثر میگوید ( پس چرا از یاد آن روز سخت روی می گردانند، گویی خران گریزانی هستند که از شیر درنده می گریزند)! آیه ۶۷ انبیا میگوید (تُف بر شما و بر آنچه به جز الله یکتا میپرستید.
آیا شما عقل خود را هیچ به کار نمی گذارید) آیه های ۱ تا ۴ سوره المسد میگوید ( بریده باد دستان ابولهب و مرگ باد بر او و عیالش حمال چوب است)!!
آیا هیچ خرد و منطقی نمی تواند حتی پندار کند که خدای بزرگ این جهان را به قول گفتارهای قرآن و نوشته های نویسندگان مذهبی،دانش و آگاهی اش از آسمان و زمین فراتر می رود، با بد دهنی به بنده ناتوان خود بگوید: تُف بر تو!! آیا این در خور شایستگی الله است که به یکی از بندگان کافر خود، آنهم در یک کتاب مقدس دینی است که باید از هر جهت پاک و منزه و آموزنده باشد، فحش و ناسزا نثار کرده و به او بگوید: دست‌هایت بریده باد!! و عیالت حمال چوب است و نیز آیا این اللهی که دانایی اش فراتر از مغز انسان است و ناگزیر در ادب و متانت نیز برای بنده هایش باید نمونه باشد، تشبیه دیگری از الاغ به نظرش نرسیده که باید بنده هایش را با الاغ شبیه و برابر بداند!؟؟