آمریکا با داشتن حق دابل وتو مکانیسم ماشه را به راحتی آب خوردن فعال خواهد کرد .

آمریکا به عنوان عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل از حق دابل وتو برخوردار است «Double veto» و بموجب آن توانایی آن را دارد که تمام تحریم هایUN از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ علیه جمهوری اسلامی را برگرداند و اصل برجام برهم بزند اما چگونه؟!

آمریکا مستند به اینکه هنوز نام کشورش در قطعنامه ۲۲۳۱ بعنوان حضور در توافق بین المللی برجام موجود است و با توجه به تخلفات گسترده جمهوری اسلامی از توافق برجام و تهیه گزارشات آن درخواست فعال سازی مکانیسم ماشه را به شورای امنیت سازمان ملل ارائه داده است.

کیش و مات جمهوری اسلامی! این درخواست «motion» آمریکا توسط شورای امنیت سازمان ملل به رای گذاشته می‌شود ؛سوال از اعضای شورا این مضمون را دارد، به استناد درخواست عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل «امریکا» ایا باید تحریم های جمهوری اسلامی ایران همچنان در حالت تعلیق بماند؟ چنانچه پاسخ اعضای شورا نه باشد، تحریم های شش گانه شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی برمیگردد

اگر چه اکنون تحریم های ششگانه به استناد قطعنامه ۲۲۳۱ معلق است، اما اگر پاسخ اعضای شورا نسبت ادامه تعلیق تحریم ها مثبت باشد، بدین معنی که هر عضو شورای امنیت سازمان ملل با ادامه روند تحریم های ششگانه مخالفت کنند، بطور مثال چین ،المان و روسیه یا هر کشور دیگر عضو شورا ، آمریکا با استفاده از حق وتو تحریم ها را برمی‌گرداند.

اگر روسیه و چین یا هر عضو شورای امنیت سازمان ملل به این وتو توسط آمریکا ایرادی داشته باشند میتوانند یک دعوی حقوقی را مطرح کنند و ابتدا به امر باید اثبات کنند معنای مخالفت آنها با طرح فعالسازی مکانیسم ماشه توسط آمریکا، عضوی است که دخالتی در توافق برجام ندارد و اکنون عضو ان نیست که با توجه به پشتیبانی قطعنامه ٢٢٣١ از توافق برجام که آمریکا اکنون در آن حضور دارد، طرح آن از سوی مخالفان مکانیسم ماشه بعید میباشد و در نهایت پیروز این کشاکش حقوقی بین المللی آمریکا خواهد بود و تحریم های شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی باز خواهد گشت.

رسانه های داخلی جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند جهت تنویر افکار اندک طرفداران خود با استناد به بند های ٣٧و ٣۶ توافق برجام اقدام آمریکا را بیهوده بخوانند اما این در حالی است که رئیس دولت امریکا با اگاهی و زیرکی بخوبی بازی شطرنج گونه مکانیسم ماشه جمهوری اسلامی را کیش و مات خواهد کرد