آقا دستور دادن تا قلاده سایبری‌هایش را کلا باز کنن و ترکیبی حمله کنن! جهاد فاکتوری