آرشام ابراهیمی

 آرشام ابراهیمی ۲۱ ساله توسط نیروهای یگان ویژه در اصفهان شهید شد.

او در راه منزل، در تظاهرات ۲۵ آبان گیر می‌کند، پدرش از او‌ می‌خواهد اتومبیل را رها کند و به خانه برگردد، از اتومبیل پیاده شده و به طرف خانه می‌دود، از پشت سر به او شلیک می‌کنند. ۴ روز بعد پیکرش را تحویل می‌دهند.

روحش شاد و یادش گرامی،
راهت ادامه دارد هموطن