آدم‌ربائی سپاە در بجنورد، خراسان شمالی

آدم‌ربائی سپاە در بجنورد، خراسان شمالی

کشور بە تصرف سپاە پاسداران درآمدە و بقیە نھادھا عملا منفعل شدەاند. فائزە جمالی روز ١٤ آبان ٩٨ توسط اطلاعات سپاە در خراسان شمالی دستگیر شد. فائزە جمالی اھل بجنورد خراسان شمالی لیدر یک مرکز گردشگری قانونی است.

اطلاعات سپاە بدون ھیچ‌ گونە دلیل قانونی و تحت عنوان انتشار عکس بدون حجاب در اینستاگرام گوشی فائزە جمالی را گرفتەاند. برخی ھمکاران خانم جمالی می‌گویند بە آنھا گفتە شدە دربارە این دستگیری نباید خبری منتشر شود.

والدین و اطرافیان فائزە جمالی نگرا ن او هستند و در تماس های مکرر با ۱۱۴ و ارگان های حکومتی هیچ کس پاسخگو نیست. پیشتر ھم اطلاعات سپاە اقدام بە دستگیری لیدرھای گردشگری کردە است.

بنابە گزارش رسیدە اطلاعات سپاه پاسداران روز شنبە ١٧ فروردین ٩٨، لیدرهای سرشناس تورها و آژانس‌های طبیعت گردی قانونی و دارای مجوز شیراز را تحت عنوان جلسەای توجیهی و هماهنگی در سال نو بە سپاه بقیە الله، پادگان امام حسین از طرف میدان معلم بە سمت زرهی شیراز احضار کرد.

پس از مراجعە ٨ تن از لیدر تورها و آژانسهای طبیعت گردی، بلافاصلە و بدون ارائەی توضیحات آنھا را دستگیر کردند.

از سازمانھای حقوق بشری می‌خواھیم کە دستگیری فائزە جمالی را پیگیری کنند.