آخوند کلاش مدعی طب سنتی شیعه از ایران فرار کرد!

آخوند کلاش مدعی طب سنتی شیعه از ایران فرار کرد! آخوند جاهل و دغل بازی که به بیمارستان ها میرفت و روغن میکرد تو دماغ بیماران از ایران فرار کرد.
اخوندها ادعا میکردند امامزاده ها و امامان شفا دهنده بودند در حالیکه قران و اهل سنت به صراحت بیان کرده اند که توسل به اموات و امامان و حاجت گرفتن از غیر خدا شرک و صد در صد جهنمی است. چی شد امامزاده و امام های شفا دهنده؟ اخوندهای دروغگو. کرونا ویروس از مرکز خرافات و قم شروع شد. چرا اخوندها اولین افراد بودن فرار کردن؟ چرا تو قم این همه جنازه داره خاک میشه؟ در اسلام هیچ امام و مرده ای قدرت حاجت دادن و شفا دادن ندارد. این شرک مطلق است و کسی که با شرک بمیرد تا ابد در جهنم است. مرگ بر شیعه اخوندی که ما را به بدبختی کشید. چهارصد سال نیاکان ما با شرک از دنیا رفتند و جهنمی شدند. کی جواب میده اخوندهای کافر؟ قران به صراحت گفته مرده و امام و امامزاده هیچ قدرتی نداره و فقط خدای متعال قدرت حاجت دادن داره. خود آخوندهای بیشرف اولین ناقلان ویروس بودند. پس چرا نرفتن شفا بگیرند از امامزاده ها؟ اخوندهای کافر لعنتی ، شما از شیطان و فرعون بدترید. توبه کنید که میلیون ها ایرانی را جهنمی کردید. اطلاعات بیشتر در مورد توسل و حاجت خواستن از غیر خدا را در سخنرانی های دکتر کلهر در اینترنت ببینید.