آخوندها کم کم دارند شبیه خاندان سفاک اموی و عباسی میشند !1400 سال سیطره فرهنگی اسلام پشم شد !