داستان کوتاه

سکسکه میکردم بند نمی آمد لیوان آبی خوردم باز یک دقیقه ای مکث کردم گفتم…